Stadgar Hästängsudds Vägförening

§ 1

FIRMA
Föreningens firma är Hästängsudds Vägförening.

§ 2
SAMFÄLLIGHETER
Svartgarn ga:1.

§ 3
GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4
MEDLEM
Skyldighet att vara medlem av föreningen föreligger för ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

§ 5
STYRELSE säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsemedlem och suppleant skall vara medlem i föreningen.

§ 6
STYRELSE val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamöter och suppleanter är två år. Första gången val äger rum skall tre ledamöter och två suppleanter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
STYRELSE kallelse till sammanträde föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst fjorton dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8
STYRELSE beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra, t ex telefon- och brevfrågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörande av ärendet äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall av ordförande lett sammanträdet.

§ 9
STYRELSE förvaltning
Styrelsen skall

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,
föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


Föreningen tecknas av styrelsen, dessutom av två styrelsemedlemmar i förening.

§ 10
REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma välja två revisorer och två suppleanter. Mandattiden för revisorer och suppleanter är två år. Första gången val äger rum skall en revisor och en suppleant väljas på ett år, därefter väljs årligen en revisor och en suppleant på två år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11
RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden första januari till sista december.

§ 12
UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND
Till föreningens underhålls- och fönyelsefond skall årligen avsättas minst femtiotusen kronor.

§ 13
FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under tiden 15 mars till 30 april, på tid och plats inom Österåkers kommun, som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 stycket lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av den debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Utdebiterat belopp skall betalas senast den sista i den månad som infaller nittio dagar efter ordinarie stämma,såvitt årsmötet ej annat bestämmer. Vid extra utdebitering skall betalning ske senast den sista i månaden efter beslutet. Vid utebliven betalning skall påminnelse tillställas medlem, varvid lagstadgade påminnelse- och kravavgifter skall debiteras. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14
KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 21 dagar före stämman.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom, genom att anslås på de anslagstavlor som finns i området.

§ 15
MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16
DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

val av ordförande för stämman
val av sekreterare för stämman
val av två justeringsmän
fastställande av dagordning
fråga om kallelse skett enligt stadgarna
upprättande av röstlängd
styrelsens och revisorernas berättelser
ansvarsfrihet för styrelsen
ersättning till styrelsen och revisorerna
styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
val av styrelse och i förekommande fall styrelseordförande
val av revisorer och revisorssuppleanter
övriga frågor
meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt


§ 17
DISPOSITION AV AVKASTNING
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18
STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19
FLERA VERKSAMHETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör vägmark och fastigheten Svartgarn 2:504.

§ 20
PROTOKOLLSJUSTERING OCH TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 21
ÄNDRING AV STADGARNA
Ändring av föreningen stadgar skall för att vara gällande ha godkänts av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett av dessa skall vara ordinarie, samt därefter godkänts av Lantmäterimyndigheten.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2001, samt vid extra föreningsstämma den 25 augusti 2001.