Regler för andelstal

Andelstalen baseras huvudsakligen på om fastighetsägaren är folkbokföringsförd på fastigheten (6 andelar) eller inte (4 andelar).  En obebyggd fastighet har 1 andel. Är fastighetsägaren inte folkbokföringsförd på fastigheten, är grundprincipen att fastigheten får ett andelstal motsvarande en fritidsfastighet. Om fastigheten däremot i detta fall utnyttjas fullt ut som året runt boende, antingen av fastighetsägaren eller av annan person, exempelvis genom uthyrning, får fastigheten ett andelstal motsvarande det som gäller när fastighetsägaren är folkbokförd på fastigheten.

Det är fastighetsägarens skyldighet att informera styrelsen om ändrade förhållanden när det gäller utnyttjandet av fastigheten.

I december varje år beslutar styrelsen om eventuellt ändring av andelstal. Information om detta skickas till fastighetsägaren samtidigt som en begäran om ändring skickas till Lantmäteriet som beslutar i frågan. Lantmäteriet beslutar om andelstal och dessa återfinns i den debiteringslängd som finns framlagd på årsstämman och som årsstämman fastställer. För att göra ändringar i debiteringslängden krävs en extra stämma samt ett godkännande av Lantmäteriet.  Det är ägaren av fastigheten, vid tidpunkten för Lantmäteriets beslut om andelstal, som är betalningsansvarig för avgiften till vägföreningen.