Avgifter till Hästängsudds Vägförening

Avgifterna till vägföreningen baseras på antalet andelar som en fastighet har.
- Obebyggd tomt har 1 andel
- Fritidsfastighet har 4 andelar
- Permanentfastighet har 6 andelar
Avgiften för en andel är f.n. (år 2023) 581  kronor/år.
Läs mer om andelstal >>

Inträdesavgift för nya fastigheter
Många fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen Svartgarn ga:1, det vill säga Hästängsudds vägförening, (HVF), kommer under de närmaste åren att avstyckas. De nya fastigheterna som har, eller kommer få, en direktutfart till HVF:S vägnät kommer att behöva gå med i HVF.

Det är Lantmäteriet som beslutar om en fastighet ska ingå i HVF och detta görs genom en förrättning. Lantmäteriet beslutar också om den inträdesavgift till HVF, som ska betalas för den nya fastigheten och vem som ska betala denna avgift. Avgiften som är baserad på värdet av vägsamfälligheten, i huvudsak värdet av vägarna som uppgår till drygt 15 mkr, ligger på ca 15.000 kr (2023). Syftet med inträdesavgiften för nya fastigheterna är att alla fastighetsägare ska ha samma andel av föreningens tillgångar.

HVF lägger löpande ner resurser på våra vägar och har också investerat i vägbelysning och asfaltering. 

Syftet med att ha en ingångsavgift för nya fastigheter är att alla fastighetsägare ska ha samma andel av föreningens tillgångar.

Styrelsen har bedömt att fastställandet av inträdesavgiften, för enkelhetens skull, bör baseras på den ingående balansen på tillgångssidan vid årets början 2015 och att den ingående balansen därefter divideras med antalet fastigheter i HVF vid tidpunkten då den första fastigheten avstyckas och den nya fastigheten därmed ska ingå i föreningen. 

Om nästa avstyckning sker under 2015 lägger vi till den första fastighetens inträdesavgift till den ingående balansen varefter vi dividerar det nya beloppet med då gällande antal fastigheter (dvs antalet vid årsskiftet +1 osv.). Modellen innebär att inträdesavgiften under 2015 blir densamma oavsett tidpunkten för inträdet. För fastigheter som avstyckas under 2016 baseras beräkningen på ingående balans per 2016-01-01 samt antalet fastigheter. 

Alla fastighetsägarna vid årets början kommer att erlägga årsavgifter, i enlighet med debiteringslistan. Man skulle därför kunna argumentera för att den ingående balansen vid årets början borde ökas med dessa avgifter vid beräkningen av inträdesavgifter. 

Styrelsens bedömning är att de årliga avgifterna, i princip, i sin helhet kommer att användas för budgeterade kostnader och i alla fall inte kraftigt öka föreningens tillgångar. Mot denna bakgrund och i syfte att underlätta beräkningen av inträdesavgifter, som kan uppkomma såväl i början av året som i slutet, har styrelsen beslutat att inte inkludera årsavgifterna vid beräkningen av inträdesavgifter.