Vägavgift för Hästängsudds Vägförening

Det pågår en förrättning av Svartgarn ga1, det vill säga den vägsamfällighet som Hästängsudds vägförening (HVF) sköter. Förrättningen syftar till att lyfta ut några vägar ur vägsamsamfälligheten. Detta kan komma att betyda att fastigheter med utfart till dessa vägar inte längre ska ingå i Svartgarn ga1, alternativt även fortsättningsvis ingå men erhålla ett lägre andelstal.

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om vilka fastigheter som ska ingå i Svartgarn ga1 och andelstalen för dessa. 

Så länge som förrättningen inte är genomförd, det vill säga fram till dess Lantmäteriet har fattat sitt beslut och beslutet vunnit laga kraft, gäller de andelar och avgifter som HVF:s årsstämma beslutat om. Styrelsen i HVF kan inte påverka detta och får inte ändra de avgifter som årsstämman har beslutat om. Vid utebliven betalning kommer HVF därför att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Nedan återfinns en avskrift av ett e-mail som förrättningslantmätaren Veronica Karlsson som handlägger ärendet har skickat ut på förfrågan just om avgiften.

 

Hej

Jag hoppas på att kunna fatta beslut efter sommaren men det är ca 500 sakägare i ärendet och överklagar någon så kommer det dröja innan beslutet vinner laga kraft och då är det de nuvarande andeltalen som gäller.

Med Vänliga Hälsningar
 ___________________

Veronica Karlsson
Förrättningslantmätare Civ. Ing.
Lantmäteriet, Fastighetsbildning
Box 47 700
117 94 Stockholm
Besöksadress: Årstaängsvägen 17, 3 tr
E-post: veronica.karlsson@lm.se
Tel: 08-709 56 26
Fax: 08-709 56 10
www.lantmateriet.se


Daterat 16 Maj 2014