Hästängsudds Fastighetsägarförening
Styrelsens förhållningssätt

Styrelsen har som uppdrag att förvalta föreningens gemensamma tillgångar. Under detaljplanearbetet kommer styrelsens målsättning att vara att göra gemensam mark mer tillgänglig för medlemmar. Där det inte är praktiskt möjligt eller marken inte utgör ett stort allmänintresse kommer vi att verka för att marken görs om till kvartersmark som möjliggör framtida försäljning så att stämman själv i en framtid kan avgöra vad man vill göra med marken och i vilken omfattning.

Medlen som kan frigöras vid en sådan försäljning får endast återinvesteras i föreningens förvaltning enligt §6 i stadgarna.

Styrelsen har ingen rätt att sälja gemensam egendom, beslut om detta måste fattas av oss medlemmar på två på varandra följande föreningsmöten.