Båtplatsregler Hästängsudds Fastighetsägareförening

Båtplatsinnehavare
Båtplatsen är personlig och endast medlemmar i Hästängsudds Fastighetsägareförening (HFF) äger rätt att inneha båtplats. Båtplatserna är endast till för båtar ägda av fastighetsägaren.

Båtstorlekar
Båtplatserna är avsedda för förtöjning av fritidsbåtar. Maximal bredd är 3,50 m, maximal totalvikt för motorbåtar är 4 ton och för segelbåtar 6 ton.

Avgifter
Båtplatsavgifterna bestäms av föreningsmötet. Båtplatsavgiften skall betalas senast det datum som anges på fakturan. Betalas inte avgiften i tid skickas en påminnelse, inklusive påminnelseavgift på 100 kr. Om avgiften då inte betalas inom föreskriven tid, anses båtplatsen som uppsagd.

Försäkring
Båtplatsinnehavaren skall ha sin båt erforderligt försäkrad. Kopia på försäkringsbevis skall lämnas till båtplatsansvarig. Vid byte av båt eller försäkring skall HFF:s båtplatsasvarige meddelas skriftligen/via mejl med kopia av försäkringsbrev.

Ansökan om och tilldelning av båtplats
Ansökan om båtplats görs via hemsidan. Kölista tillämpas för såväl nya platser som för byte av båtplats. Den som tackar nej till erbjudande om plats två år i rad tas bort från kölistan.

Endast en båtplats per fastighet medges. I mån av tillgång kan en fastighet dock tillåtas inneha mer än en båtplats. Tillstånd för ytterligare båtplats gäller då endast ett år i taget, men förlängs om inte föreningen senast den 1 april meddelat innehavaren om uppsägning.

Styrelsen äger rätt att byta båtplatser mellan båtplatsägarna i syfte att få ett så effektivt utnyttjande av bryggorna som möjligt.


Återlämnande av båtplats
Uppsägning av båtplats skall ske skriftligen/via mejl till båtplatsansvarig. Sker ingen uppsägning före den sista april, anses innehavet av båtplatsen vara förlängt ytterligare ett år. Båtplats, som inte utnyttjats under två säsonger, anses som automatiskt uppsagd.

Vid försäljning av fastigheten upphör rätten att inneha båtplats. Fastighetsägare, som frånträder fastigheten efter den 30 april, äger dock rätt att disponera båtplatsen under innevarande år.


Det är inte tillåtet för båtplatsinnehavaren att överlåta eller hyra ut båtplats.

Förtöjning
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att all förtöjningsutrustning är i fullgott skick. Erforderligt antal fendrar skall alltid läggas ut. Förtöjningsgods skall alltid vara dimensionerat för att tåla hårt väder. Y-bom tillhanda­hålls av föreningen.

Båtplatsägaren får inte utan medgivande från båtplatsansvarig flytta in eller ut Y-bommar i syfte att ändra båtplatsens storlek.


Skötsel av bryggor
Båtplatsinnehavaren skall, i möjligaste mån, delta i reparations-, renoverings- och underhållsarbeten på den brygga där man har sin båtplats.

Vinterförvaring av båtar
All stadigvarande förvaring av båt hänvisas till den egna fastigheten.

Ansvar
HFF fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak inom föreningens mark- och vattenområde.

Vid överträdelse av dessa Båtplatsregler kan rätten till båtplats förverkas.

 
Hästängsudd i mars 2016.