Bryggor

Hästängsudds Fastighetsägareförening (HFF) äger och förvaltar båtplatser av olika storlekar fördelade på följande bryggor inom tomtområdet:

  • SVARTGARNSBRYGGAN (brygga 1)
  • HÄSTÄNGSUDDSBRYGGAN (brygga 2)
  • STORA och LILLA BÅTBRYGGAN (brygga 3 och 4)
  • SKÅVSJÖBRYGGAN (brygga 5)
Båtplatsansvarig och Bryggfogdar
Styrelsen utser en särskild båtplatsansvarig, som ansvarar för uthyrning och byte av båtplatser vid samtliga bryggor. Båtplatsansvarig ansvarar för planering av löpande underhåll och eventuellt inköp av nya bryggor.Det är Båtplatsansvarig du ska kontakta med dina frågor kring båtplatser och tilldelning av densamma.

För varje brygga utser styrelsen en bryggfogde. Bryggfogden ansvarar för samordning av reparations- och underhållsarbeten på respektive brygga. Kontaktuppgifter till dessa personer finner du under "Bryggfogdar" till vänster.


Båtstorlekar
Båtplatserna är indelade i fyra olika storleksklasser. För varje storleksklass är en maximal båtbredd tillåten enligt följande:
  • Klass 1 (Liten), max båtbredd 1.75 m (850:-)
  • Klass 2 (Mellan), max båtbredd 2.25 m (1800:-)
  • Klass 3 (Stor), max båtbredd 3.00 m (2700:-)
  • Klass 4 (XL), max båtbredd 3.50 m (3700:-)
För att inte belastningen på bryggorna ska bli för stor ska motorbåtar väga max 4 ton och segelbåtar max 6 ton. Små avvikelser från detta kan medges.
 Fördelningen av de olika båtplatserna beror på respektive bryggas kondition samt vattendjup.


Ansökan om båtplats
Ansökan skall innehålla sökandes namn, fastighets­beteckning, båtmodell, båtens längd och vikt samt försäkringsbolag och försäkringsnummer.

Antal båtplatser, som föreningen tillhandahåller är begränsat och efterfrågan är stor, varför det finns en båtplatskö. Tillgängliga platser tilldelas i turordning efter längst kötid. För att öka minska administrationen kommer den, som tackat nej till erbjuden plats två år i rad, att tas bort från kölistan.

Fastighetsägare får endast inneha en båtplats. I mån av tillgång kan fastighetsägare tillåtas inneha mer än en båtplats. Tillstånd för ytterligare båtplats gäller då endast ett år i taget, men förlängs om inte föreningen senast den 1 april skriftligt meddelat innehavaren om uppsägning.


Rampen
Vid Stora bryggan finns en sjösättningsramp, som ägs av HFF. Rampen får endast användas av medlemmar i HFF för privat bruk.

Gästplatser
Markerade gästplatser kan utnyttjas av gäster till medlemmar i föreningen för angöring av båt under kortare period.

Förtöjning
De enda tillåtna förtöjningsanordningarna vid föreningens bryggor är boj med bojsten och Y-bom.  Tänk på att anpassa bojkättingens längd för låg- och högvatten samt is! Rådfråga respektive bryggfogde vid osäkerhet.

Vinterförvaring av båtar
Båtar, som ligger upplagda på föreningens mark utan tillstånd, bedöms som ägarlösa och kommer att anmälas till polisen som upphittade och auktioneras ut. Eventuell intäkt tillfaller upphittaren, det vill säga föreningen.

Båt, som med styrelsens medgivande ligger upplagd under en kortare tid, skall ovillkorligen förses med ägarens namn.

Karta över våra bryggor