Stadgar Hästängsudds Fastighetsägareförening

Stadgar Hästängsudds Fastighetsägareförening (Reviderad 2017-02-11)

§ 1
FÖRENINGENS NAMN
Föreningen nämnes ”Hästängsudds Fastighetsägareförening”. Benämningen utgör föreningens firma.

§ 2
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål:

  • Att förvalta föreningens fastigheter
  • Att verka för den allmänna trevnaden inom föreningen område, dvs den mark på karta upprättad för vägföreningen år 1952 och kompletterad 1975
  • Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av fastighetsägare
  • Att tillhandahålla båtplatser vid föreningens bryggor i mån av plats och tillse att föreningens båtplatsregler efterlevs.

§ 3
MEDLEMSKAP
Endast fastighetsägare inom föreningens område kan vara medlem av föreningen. Då särskilda skäl föreligger kan annan vinna inträde som medlem efter styrelsens hörande.

§ 4
MEDLEMSAVGIFT
Alla medlemmar bidrar lika till föreningens utgifter. Medlem erlägger av föreningen bestämd medlemsavgift. Vid ordinarie föreningsmöte fastställs den medlemsavgift som ska utgå för följande verksamhetsår. Medlems- och båtplatsavgifter ska erläggas senast den sista april varje verksamhetsår.

§ 5
ANSVARIGHET
För föreningens förbindelser svarar medlemmarna endast med föreningens tillgångar.

§ 6
STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska ha sitt säte i Österåkers kommun. Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelseval äger rum på ordinarie föreningsmöte och ledamöter liksom suppleanter väljas för en tid av två år. Vartannat år utses två styrelseledamöter och två suppleanter, och vartannat tre styrelseledamöter och en suppleant. Styrelsen utser årligen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Sekreteraren kallar samtliga styrelseledamöter och suppleanter till sammanträde så ofta föreliggande ärenden kräver. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande och dessa är ense om beslut. Protokoll ska föras över styrelsens beslut. Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens medel.

Styrelsen äger icke utan föreningens godkännande

  • Köpa eller sälja fast egendom. Försäljning eller överlåtelse av föreningens mark kan endast ske efter beslut om detta på två av varandra efterföljande föreningssammanträden där minst en utgör ordinarie föreningssammanträde. Medel som frigörs vid försäljning av föreningens egendom får endast användas för återinvestering i föreningens förvaltning.
  • Inteckna eller förpanta föreningens fasta eller lösa egendom, dock med rätt för styrelsen att sälja lös egendom som icke är behövlig eller lämplig för föreningens ändamål
  • Uppta lån

§ 7
FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar i förening. Styrelse ger den som utses till kassör fullmakt att teckna föreningens postgiro och bankkonto.

§ 8
REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen på ordinarie föreningsmöte utses två revisorer med två suppleanter.

§ 9
RÄKENSKAPER, STYRELSEBERÄTTELSE, REVISION (Reviderad 2017-02-11)
Föreningens räkenskaper ska föras löpande och avslutas per 31 december med fullständigt bokslut. Bokslutet ska vara klart senast den 15 februari då även styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorernas granskning av bokslut och verksamhetsberättelse ska vara avslutad senast 14 dagar efter det att dessa har överlämnats till revisorerna.

§ 10
INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING
Vid ordinarie föreningsmöte ska styrelsen framlägga förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästföljande verksamhetsår.

§ 11
ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE (Reviderad 2017-02-11)
Föreningen håller ordinarie föreningsmöte under perioden mars - april varje år. Motioner ställda till ordinarie föreningsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Följande frågor ska tas upp:
1. Fråga om kallelse till föreningsmötet skett på stadgeenligt sätt
2. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsmötet
3. Fastställa dagordningen
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två personer att fungera som rösträknare och att jämte ordförande justera
protokollet
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
9. Val av revisorer, revisorsuppleanter och valberedning
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
11. Fastställande av båtplatsavgifter för nästkommande verksamhetsår
12. Inkomst- och utgiftsstat för nästkommande verksamhetsår
13. Inkomna skrivelser och motioner
14. Övriga frågor

§ 12
EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, att kalla föreningsmedlemmarna till extra föreningsmöte. Sådant möte ska också utlysas av styrelsen då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en femtedel av föreningens medlemmar. På extra föreningsmöte får ej behandlas andra frågor än de som utlysts i kallelse.

§ 13
RÖSTRÄTT OCH BESLUT
Varje medlem äger en röst i föreningens angelägenheter. Som medlem räknas jämväl äkta make eller annan person i ägarens hushåll, men endast en äger rätt att rösta. Röstning kan ske genom fullmakt.

Som föreningens beslut ska gälla den mening, för vilka de flesta röster avges. För beslut om utdebitering av särskild medlemsavgift krävs dock bifall av minst två tredjedelar av de röstande.

All omröstning och alla val ska ske öppet, såvida ej sluten omröstning begärs av minst en tiondel av på sammanträdet närvarande medlemmar. Omröstning vid personval sker med sluten omröstning.

§ 14
KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE
Kallelse till medlemmarna ska ske skriftligen; till ordinarie föreningsmöte minst 14 och till extra föreningsmöte minst 8 dagar före sammanträdets hållande.

§ 15
UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSFÖRPLIKTELSER
Medlem som överlåter sin fastighet till annan, ansvarar för de avgifter belöper på fastigheten intill utgången av det räkenskapsår under vilket överlåtelsen skedde. Därefter övertar den nya ägaren skyldigheterna.

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen men befrias därigenom icke från skyldigheten att erlägga förfallna eller löpande års avgifter. Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens intressen eller icke erlägger förfallna avgifter, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Har en sådan uteslutning ägt rum ska den uteslutne snarast underrättas skriftligen av styrelsen, med rätt för medlemmen att hänskjuta frågan till föreningens avgörande vid påföljande ordinarie föreningsmöte. Avgående eller utesluten medlem har inte rätt att återfå något av sina insatser eller någon del av föreningens tillgångar.

§ 16
PÅFÖLJD AV UNDERLÅTEN MEDLEMSFÖRPLIKTELSE
Medlem som icke fullgjort sina skyldigheter till föreningen äger icke delta i föreningens överläggningar och beslut. Båtägare som ej erlagt båtplatsavgift eller icke följt föreningens båtplatsregler kan av styrelsen fråntas rätten till båtplats.

§ 17
SKILJEDOMSKLAUSUL
Tvister mellan föreningen och enskilda medlemmar, respektive mellan styrelse och medlemmar, får icke hänskjutas till domstol utan ska avgöras genom skiljemän enligt gällande lag.

§ 18
STADGEÄNDRINGAR
Ändringar av dessa stadgar beslutas av två föreningssammanträden, varav det ena ska vara ordinarie föreningssammanträde.