Nyheter Roslagsvatten

Information från Roslagsvattens Nyhetsmail (daterat 29 April 2014)
För att prenumerera på Roslagsvattens Nyhetsmail, registrera dig här.

Hästängsuddsvägen del 1 och 2

Aktuellt
På Hästängsuddsvägen del 1 och 2 är VA-arbeten klara och gc-väg och körbana asfalterad.
Då våra maskiner och fordon forsätter att belasta den färdigställda vägen avvaktar vi med att lägga på det sista toppskiktet av asfalt tills att vi är klara med våra arbeten i hela Svinningeområdet.

Anslutning 

Det är nu tillåtet för enskilda fastighetsägare att koppla på sej vid angiven anslutningspunkt.
Innan det allmänna va-nätet får brukas skall dock:
– Anläggningsavgift vara betald
– Vatten- och spillvattenledning vara täthetsprovad
– LTA stationen levereras efter betald anslutningsavgift
– LTA station skall vara installerad enligt Roslagsvattens anvisningar
– Vattenmätare inmonteras på av fastighetsägaren iordninggjord mätarkonsol.
(Uppvärmt utrymme med god åtkomlighet.)
– Dag- och dräneringsvatten får ej anslutas till spillvattennätet
– Eget vatten får ej sammankopplas med det allmänna vattnet

Vägområdet kommer som en följd av detaljplaneringen att övertas av Österåkers kommun som därefter ansvarar för drift och underhåll.

Svartgarn

Aktuellt
Kvarstående arbeten i detta område är i Skarpängsvägen, delen ner mot Hästängsuddsvägen.

Kommande arbeten
Inom kort kommer provtryckning av VA-systemet att påbörjas. Detta innebär att vi kommer att gå väg för väg och kontrollera att det är tätt.

Anslutning
Utbyggnaden av VA i Svartgarnsvägen/Björnhammarvägen fram till pumpstation vid Ardennervägen är nödvändig för att detta område ska kunna anslutas till vatten och avlopp. Den delen kommer att vara klar under juni månad och då planerar vi att även kunna koppla på Svartgarn. Ni som är fastighetsägare kommer då att få ett brev med information om anslutningsrutiner samt en faktura på anläggningsavgiften som ska betalas innan ni kan ansluta er till VA-ledningarna.

Hästängsudd

Aktuellt
Kvarstående arbete i Hästängsudd är i Hästskoringen.

Kommande arbeten
Återställning med asfaltering kommer att ske i höst.

Anslutning
Utbyggnaden av VA i Svartgarnsvägen/Björnhammarvägen fram till pumpstation vid Ardennervägen är nödvändig för att detta område ska kunna anslutas till vatten och avlopp. Den delen kommer att vara klar under juni månad och tiden för att kunna koppla på Hästängsudd blir troligen i slutet av juni alternativt i mitten av augusti. Ni som är fastighetsägare kommer då att få ett brev med information om anslutningsrutiner samt en faktura på anläggningsavgiften som ska betalas innan ni kan ansluta er till VA-ledningarna.

Björnhammarvägen/Svartgarnsvägen

Aktuellt 
VA-arbetet i Svartgarnsvägen är nu klara och vi jobbar oss upp i Gränsriddarvägen mot Björnhammarvägen. Arbeten med installation av pumpstationen vid Ardennervägen pågår.
Stort tack för visad hänsyn och samarbete under arbetet i Svartgarnsvägen. Vägen kommer att öppnas upp för busstrafik igen från och med första maj.

Kommande arbeten 
Arbetet med pumpstationen vid Ardennervägen kommer att återupptas. Själva byggnaden ska monteras och installeras samt ledningarna från både Svartgarnsvägen och Hästskoringen ska dras till stationen. Del av sträckan från Hästskoringen kommer at utföras med borrning.


VA-arbeten i Svartgarnsvägen - stickväg
För att kunna arbeta vidare med VA-arbeten i Björnhammarvägen kommer trafiken att stängas av vid själva byggnationen på samma sätt som under arbetet i Svartgarnsvägen. Detta innebär att rundkörningen inte kommer att vara möjlig samt att bussen under denna tid bara kommer att köra ner och upp längs Hästängsuddsvägen med vändhållplats på samma ställe på Gränsriddarvägen. Mer information om den förändrade busstrafiken kommer att skickas ut till alla berörda i Svinninge via post. Tid för den temporära busstrafiken är från 2 juni -2014 till 20 aug-2014.

Efter sommaren kommer arbetet med gång- och cykelvägen att påbörjas. Detta är sista etappen av ”buss-slingan” som knyter ihop gång- och cykelvägen i Svinninge. Ska vara klart hösten 2015.

Anslutning 
Efter utförda arbeten genomförs kontroller av utbyggda ledningar och vattenkvalitet. Färdigställande och möjlighet att ansluta sej kommer att delas upp i två omgångar för denna etapp. Boende längs Svartgarnsvägen och Ardennervägen kommer att kunna koppla in sej i slutet av juni och boende på Gränsriddarvägen(del av denna väg i buss-slingan) och Björnhammarvägen kommer att kunna koppla in sej i augusti/september. Ni som är fastighetsägare kommer då att få ett brev med information om anslutningsrutiner samt en faktura på anläggningsavgiften som ska betalas innan ni kan ansluta er till VA-ledningarna.

Boda

Aktuellt 
Arbetet i Ardennervägen inom Boda detaljplan är nu färdigt. Arbetet kommer nu att ligga still i denna etapp några veckor då vi ska arbeta med återställning i Rydbosaltsjöbad och Svavelsö för att kunna asfaltera i juni.

Kommande arbeten
Produktionen kommer att återupptas i slutet av maj/början av juni i Gränsriddarvägen.

Anslutning
Efter utförda arbeten genomförs kontroller av utbyggda ledningar och vattenkvalitet. Bedömd tid för färdigställande av VA-arbetena i denna etapp är uppdelad i två omgångar. Boende i Ardennervägen kommer att kunna koppla in sej i slutet av juni och boende i Gränsriddarvägen kommer att kunna kopa in sei i augusti/september. Ni som är fastighetsägare kommer då att få ett brev med information om anslutningsrutiner samt en faktura på anläggningsavgiften som ska betalas innan ni kan ansluta er till VA-ledningarna.