Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2015 > 01

Styrelsen har i kontakter med Lantmäteriet argumenterat för att de fastigheter som ligger efter busslingan även fortsättningsvis ska vara med i HVF om än till ett reducerat andelstal. Beslut i dylika frågor fattas av den lantmätare som har ärendet. Denna har som bekant inte tagit hänsyn till HVF:s argumentation.

Styrelsen har, i detta ärende, haft kontakter med Riksförbundet enskilda vägar (REV) som är en förening som HVF är med i och som stödjer vägsamfälligheter. Vi har fått klart för oss att studier visar att lantmätare ser olika på det väsentlighetskrav, som ska finnas för att en fastighet som ligger utefter allmän väg ska tvingas ingå i en närliggande vägsamfällighet. Det skulle alltså kunna vara så att om en annan lantmätare hade ansvarat för vår omprövning av vägsamfällighet hade beslutet kunna bli ett annat. 

Det är mot denna bakgrund som styrelsen beslutade att överklaga Lantmäteriets beslut. Skrivelsen till Lantmäteriet hittar du här. Vi vet inte när Mark- och miljödomstolen kommer att ta ställning till vårt överklagande. Fram till dess gäller nuvarande andelstal för berörda fastigheter.

Läs mer »

Ett nytt protokoll finns att läsa från HVF (protokoll nr 11, 2014).

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv